Статут навчального закладу

 

І.    З А Г А Л Ь Н І    П О Л О Ж Е Н Н Я

 

1. Сидоренківська  загальноосвітня    школа    I-III ступенів     Валківської   районної    ради Харківської  області     ( надалі – школа )    у своїй    діяльності   керується Конституцією України,   Законами України “Про освіту”,   “Про загальну  середню   освіту”,    іншими  законодавчими актами України, постановами Верховної ради України. актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти та науки  України, інших  центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Положенням про загальноосвітній навчальний  заклад та власним Статутом.

2. Засновником  школи є Валківська районна рада. Школа перебуває у спільній  власності територіальних   громад сіл,   селищ,   міста   Валки   Валківського   району  і  за   своєю  організаційно – правовою формою належить до комунальної власності.

3. Головною  метою  школи є забезпечення реалізації права громадян на загальну середню освіту.

4. Головним завданням школи є :

–         забезпечення реалізації права громадян на загальну середню освіту;

–         формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, підготовленої до професійного самовизначення;

–         створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;

–         виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до Конституції України, державних символів України, до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови;

–         виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів.

5. Діяльність школи спрямована на забезпечення всебічного розвитку особистості шляхом навчання та виховання, які ґрунтуються на загальнолюдських принципах науковості , на засадах гуманізму, демократії, громадської свідомості, взаємоповаги між націями і народами в інтересах людини, родини, суспільства і держави.

6. Відповідно до освітнього рівня, який забезпечується загальноосвітнім закладом,  школа    має статус I-III ступенів .

7. Школа самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад та власним Статутом.

8. Школа   є юридичною особою, має штамп, печатку, самостійний баланс, рахунки в установах банків.

9. Зміни до Статуту вносяться в порядку, встановленому для його реєстрації.

10. Школа   діє на підставі власного Статуту, на основі Положення про загальноосвітній навчальний заклад.

11. Юридична адреса : 63050 Харківська область, Валківський район, с. Сидоренкове,  вулиця М.Л.Рябухи, 16, тел. 6-46-10 .

 

ІІ.    О Р Г А Н І З А Ц І Я   Н А В Ч А Л Ь Н О – В И Х О В Н О Г О   П Р О Ц Е С У

 

      12. Навчально-виховний процес  школи здійснюється відповідно до навчального плану, складеного на основі типового навчального плану, затвердженого Міністерством

освіти  та науки України.

У робочому навчальному плані з урахуванням типу та профілю навчання конкретизується варіативна частина державних стандартів освіти.

Індивідуалізація і диференціація навчання у школі забезпечується шляхом реалізації інваріантної та варіативної частини.

13.  Робочий навчальний план школи затверджується відділом освіти.

14. Школа забезпечує відповідність рівня  загальної середньої освіти державним стандартам освіти, єдність навчання і виховання.

15. Відповідно до навчального плану школа працює за навчальними планами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти та науки України, й реалізує навчально-виховні завдання на кожному ступені навчання  відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей, обирає форми, засоби і методи навчання та виховання у межах, визначених Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту” та власного Статуту.

16. Навчання у  школі забезпечується реалізацією інваріантної та варіативної частини Державного стандарту загальної середньої освіти. Інваріантна складова  змісту загальної середньої освіти сформована на державному рівні, є єдиною для всіх закладів загальної середньої освіти.

17. Варіативна частина формується з урахуванням спеціалізації та профілю навчання,    побажань батьків та учнів, станом матеріально-технічної бази школи, наявністю педагогічних кадрів.

18. З урахуванням освітніх запитів, особливостей регіону, кадрового забезпечення та матеріально-технічної і методичної бази школа організовує профільне навчання в старшій школі.

19. Навчально-виховний процес у школі здійснюється за груповою формою навчання.

Бажаючим надається право і створюються умови для індивідуального навчання, прискореного закінчення школи, складання іспитів екстерном, заочного навчання .

 

Зарахування учнів до школи та їх відрахування

       20. Мережа класів у школі формується на підставі нормативів їх наповнюваності  відповідно до кількості поданих заяв .

21. Прийом учнів до всіх класів школи здійснюється відповідно до території обслуговування, закріпленої за школою органами місцевого самоврядування. Учні, які не проживають на території обслуговування, можуть бути зараховані до школи за наявності вільних місць у відповідному класі.

Зарахування учнів до  школи здійснюється без проведення конкурсу  за наказом директора, що видається на підставі особистої заяви ( для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють ), а також свідоцтва про народження (копія ), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти ( крім дітей, які вступають до першого класу ).

До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років до початку навчального року.

Прийом учнів до класу з поглибленим вивченням  окремих предметів проводиться на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, на конкурсній основі відповідно до порядку , встановленого Міністерством освіти та науки України.

22.  До школи для здобуття освіти зараховуються громадяни України, незалежно від раси, кольору шкіри, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального положення, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до школи відповідно до законодавства.

23. Поділ класів на групи на уроках з окремих предметів у школі здійснюється згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти та науки України.

24. З урахування демографічної ситуації та у зв’язку з меншою, за визначеними нормативами наповнюваності класів, можлива організація занять за індивідуальною формою навчання.

25. Школа може виконувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі згідно з переліком, затвердженим кабінетом Міністрів України. Зокрема, при роботі на комп’ютерах, при одержанні професії «кухар 3-го розряду», «тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва», гуртків, футболу, баскетболу, легкої атлетики, художньої гімнастики, танців, тенісу, при виготовленні декоративних квітів,  крою та шиття одягу, при вирощуванні розсади квітів та овочів, при використанні шкільної техніки.

26. Навчальний рік у школі починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

27. Структура навчального року та режим роботи встановлюється у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з відділом освіти.

Навчальний рік для учнів 1-11 класів ділиться на два семестри. Закінчується навчальний рік відповідно до рішень Міністерства освіти та науки України.

28.  Загальна тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

29. Тривалість уроків становить 35 хвилин у 1-ому класі, у 2- 4 класах – 40 хвилин,  в 5- 11-х  класах – 45 хвилин.

Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відділом освіти та державної санітарно-епідеміологічної служби.

30. Для учнів 5-9-х класів допускається проведення підряд двох уроків під час написання лабораторних та контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання. У 10-11-х класах допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частини навчального плану.

31. Тривалість перерв між уроками установлена з урахуванням потреб в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви – 20 хвилин.

32. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, який складається відповідно до робочого навчального плану з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог, затверджується директором школи.

33. Відволікання учнів від навчальних занять для провадження інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).

34. Тижневий режим роботи школи – п’ятиденний і фіксується у розкладі уроків.

35. У школі визначена українська мова навчання.

36. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначається вчителем відповідно до   педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

Домашні завдання учням першого класу не задаються.

Оцінювання навчальних досягнень учнів

       37 Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів визначаються МОН.

38. Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції проведення яких затверджуються МОН. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

39. У 1-ому класі дається словесна оцінка якості знань, умінь і навичок учнів, в 2-му класі питання оцінювання знань учнів за 12-бальною шкалою здійснюється за рішенням педагогічної ради школи.

У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

Основною структурною одиницею кожного навчального предмета є тема, передбачена програмою. За тематичного оцінювання кожна оцінка, яку отримує учень, має бути результатом опанування ним конкретної теми. Тематичне оцінювання є обов’язковим і результати його проведення фіксуються в журналі в окремій колонці. Воно  проводиться у терміни, передбачені навчальною програмою, календарним плануванням, відповідними рішеннями Міністерства освіти та науки України.

У школі може бути запроваджено підсумкове та поточне оцінювання. Оцінювання знань учнів може виноситися на окремий день на тиждень.

40. У школі може запроваджуватися модельна, розвиваюча система навчання.

41. Навчання учнів у випускних 4, 9, 11-х класах школи завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок проведення державної підсумкової атестації, а також порядок переведення й випуску учнів встановлюється  Міністерством освіти та науки України.

В окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється МОН та МОЗ

Перевідними та випускними оцінками є всі оцінки 12-бальної шкали оцінювання, які виставляються у відповідний документ про освіту.

42. Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли програмовий матеріал, за поданням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями відповідної психолого-медико-педагогічної консультації. За висновками зазначеної комісії такі учні можуть продовжувати навчання в спеціальних школах (школах-інтернатах) або навчатися за індивідуальними навчальними планами і програмами за  згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

43. Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

44. За результатами навчання учням видається відповідний документ (табель, свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту). Зразки документів про базову та повну загальну середню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

45. Випускникам 9,11-х класів. які не атестовані хоча б з одного предмета видається табель успішності.

46.  За відмінні успіхи в навчанні учні 2-8-х, 10-ого класів можуть нагороджуватися похвальним листом «За високі досягнення у навчанні», а випускники ІІІ ступеня – похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», медалями – золотою «За високі досягнення у навчанні» або срібною «За досягнення у навчанні». За відмінні успіхи в навчанні випускникам ІІ ступеня видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, а випускникам ІІІ ступеня видається атестат про повну загальну середню освіту з відзнакою. Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлюється МОН .

47. За відмінні успіхи у навчанні учні школи можуть одержувати стипендії, премії згідно       рішення педагогічної ради та ради школи із залучених позабюджетних коштів.

48. Свідоцтва про базову загальну середню освіту, атестати про повну загальну середню освіту та відповідні додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів.

49.  План проведення навчальних екскурсій та навчальної практики затверджується       директором школи. Форми організації навчальної практики можуть бути різними.

Виховний процес у школі

           50.  Виховання учнів у школі здійснюється під час проведення уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи.

51. Цілі виховного процесу визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.

52. У школі забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій та воєнізованих формувань.

Примусове залучення учнів школи до вступу в будь-які об’єднання громадян, громадсько-політичні, релігійні організації, а також до діяльності у зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

53. Дисципліна в школі дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та Статуту школи.

Застосування методів фізичного та психологічного насильства до учнів забороняється.

 

ІІІ.    У Ч А С Н И К И     Н А В Ч А Л Ь Н О – В И Х О В Н О Г О   П Р О Ц Е С У

 

54. Учасниками навчально-виховного процесу в школі є : учні, педагогічні працівники, психолог, бібліотекар, інші спеціалісти закладу, адміністрація школи, батьки або особи, які їх замінюють.

55. Статус учасників навчально-виховного процесу, їхні права і обов’язки визначаються Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, іншими актами законодавства, «Положенням про загальноосвітній навчальний заклад», даним Статутом, правилами внутрішнього розпорядку школи.

56. Учень – особа, яка навчається і виховується у школі.

57. Учні школи мають гарантоване державою право на :

–         доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти;

–         вибір певного загальноосвітнього навчального закладу, форми навчання, профільного напряму, факультативів, спецкурсів, позакласних занять, предметів варіативної частини навчального плану;

–         участь в роботі органів громадського самоврядування  школи;

–         безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

–         користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною базою школи;

–         участь у різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

–         отримання додаткових, у тому числі платних навчальних послуг;

–         перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з  усіх предметів інваріантної та варіативної частини;

–         повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;

–         участь в роботі добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках за інтересами тощо;

–         захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

58. Учні школи зобов’язані :

–         оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;

–         підвищувати свій загальний культурний рівень;

–         брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом школи, Статутом;

–         дотримуватися вимог законодавства, моральних етичних норм, поважати честь і гідність учнів та працівників;

–         учні зобов’язані носити шкільну форму визначену згідно чинного законодавства;

–         виконувати вимоги педагогічних та інших працівників школи відповідно до Статуту і  правил внутрішнього розпорядку школи;

–         брати участь у різних видах трудової діяльності;

–         дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна; майна інших учасників навчально-виховного процесу;

–         дотримуватися правил особистої гігієни;

–         в разі нанесення матеріальних збитків навчальному закладу учні, батьки повинні відшкодувати їх;

–         учні можуть бути відраховані зі школи за невиконання своїх обов’язків згідно Статуту

–         брати посильну участь у різних видах трудової діяльності.

59. Учні школи залучаються за їх згодою та за згодою батьків  або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно-корисної праці відповідно до Статуту  і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

60. За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх обов’язків, порушення Статуту, правил внутрішнього розпорядку на них накладаються стягнення відповідно до закону.

61. Педагогічними працівниками школи  можуть бути особи з високими моральними якостями, які має відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечують результативність своєї роботи.

62. Права та обов’язки педагогічних працівників визначаються нормативно – правовими документами Міністерства освіти і науки України, правилами внутрішнього трудового розпорядку, цим Статутом та посадовою інструкцією.

63. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників школи, інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами  України “Про освіту“, “Про загальну середню освіту” та іншими законодавчими актами.

Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно до законодавства  директором школи і затверджується відділом освіти.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом року допускається лише у разі   зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом,  або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

64. Директор школи призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками, права і обов’язки яких визначаються нормативно – правовими актами Міністерства освіти та науки України, правилами внутрішнього розпорядку, цим Статутом та посадовою інструкцією.

65. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків,   крім випадків, передбачених законодавством.

Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених робочим навчальним планом, навчальними програмами та іншими документами, що регламентують діяльність школи, здійснюється лише за їх згодою.

66. Директор та педагогічні працівники школи підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти та науки.

За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія та може бути присвоєно педагогічне звання «старший учитель», «учитель-методист», «педагог-організатор-методист»  та  інші.

67. Педагогічні працівники мають право  :

–  самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, не шкідливі для  здоров’я учнів;

–         брати участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів у школі та інших органів самоврядування закладу, заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи обирати форми підвищення своєї кваліфікації;

–         проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;

–         проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

–          вносити пропозиції керівництву школи і органам управління освітою щодо       поліпшення навчально-виховної роботи;

–          на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства.

68.  Педагогічні працівники зобов’язані :

–         забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм, дотримуючись вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

–         контролювати рівень навчальних досягнень учнів;

–         нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим МОН, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, керівника школи;

–         сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я;

–         утверджувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

–         виконувати Статут школи, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору;

–         брати участь у роботі педагогічної ради;

–         виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за віком осіб, повагу до  народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу;

–         готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

–         дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність учнів та їх батьків;

–         постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури;

–         виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою;

–         вести відповідну документацію.

69. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку школи, не виконують посадових обов’язків, умови трудового договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством.

70. Права і обов’язки інших працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, Статутом та правилами внутрішнього розпорядку школи.

71. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право :

–     обирати навчальний заклад та форми навчання і виховання дітей;

–         створювати батьківські громадські організації та брати участь у їх діяльності, обирати і бути обраним  до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

–         звертатися до органів управління освітою, директора школи і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

–         приймати рішення про участь дитини в науковій,  інноваційній, спортивній, трудовій діяльності школи;

–         брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази школи;

–         на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування закладу та у відповідних державних, судових органах.

72. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність  за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов’язані:

–    створювати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

–         забезпечувати дотримання дітьми вимог Статуту школи;

–         поважати честь і гідність дитини та працівників закладу;

–         постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

–          виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

–         виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

73. Інші права  та обов’язки батьків або осіб, які їх замінюють, можуть бути обумовленими Статутом та відповідними договорами.

У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, школа може порушити клопотання про відповідальність  таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

 

IV.   УПРАВЛІННЯ  ЗАГАЛЬНООСВІТНІМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

 

74. Вищим органом управління школою є Валківська районна Рада.

75. Валківська районна Рада :

–         заключає контракт з керівником школи;

–         створює керівникові умови для продуктивної праці;

–         не втручається в оперативно-розпорядницьку діяльність керівника, направлену на виконання статутних вимог.

76. Відділ освіти Валківської районної державної адміністрації :

–         здійснює оперативне управління школою;

–         здійснює кадрове та методичне забезпечення школи.

77. Керівництво школою здійснює його директор, який може бути тільки громадянином України, який має вищу педагогічну освіту, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів навчальних закладів у порядку ,встановленому МОН..

78. Директора школи призначає районна рада за поданням відділу освіти районної державної адміністрації та укладає з ним контракт.

79. Заступники директора призначаються на посаду та звільняються з посади відділом освіти згідно із законодавством. Призначення та звільнення  заступників директора здійснюється за поданням директора.

80. Директор школи :

– здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

–    організовує навчально-виховний процес;

–    забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань,  умінь і навичок учнів;

–         відповідає за реалізацію Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу; порядок використання державної       символіки у навчальному закладі

–         створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі,       проведення виховної роботи;

–         забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та       протипожежних норм, техніки безпеки;

–     розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;

–         підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

–         забезпечує реалізацію права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного      насильства;

–     вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків;

–         розглядає пропозиції педагогічної ради про виключення учнів із школи і за  наявності підстав вирішує разом з батьками та службами у справах неповнолітніх  питання про їх подальше навчання;

–     контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

–     видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

–         щороку звітує про свою роботу на загальних зборах колективу.

81. Директор школи є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального         органу управління навчальним закладом.

82. Засідання педагогічної ради проводяться відповідно до потреб школи. Кількість         засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше         чотирьох на рік.

83. Педагогічна рада розглядає питання :

–         удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

–         планування та режиму роботи школи;

–         варіативної складової робочого навчального плану;

–         переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про освіту;

–    про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

–         підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи;

–    морального та матеріального заохочення учнів та працівників школи;

–   притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів, працівників школи за невиконання ними своїх обов’язків;

–  педагогічна рада розглядає також інші питання, пов’язані з діяльністю школи.

84. Органом громадського самоврядування у школі є загальні        збори учасників навчально-виховного процесу, які скликаються не менше одного разу на рік.

Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких  трьох категорій ( по 15 чоловік ):

– працівники школи   –  зборами трудового колективу;

– учнів школи –  класними зборами;

– батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

Загальні збори правомочні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини  делегатів.

Право скликати збори мають Голова Ради школи, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор школи,  засновник.

85. Загальні збори заслуховують звіт директора школи про здійснення керівництва  школою, розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності школи.

86.  У школі за рішення загальних зборів можуть створюватися і діяти рада школи, батьківський комітет, піклувальна рада, учнівський комітет, методичні об’єднання, комісії, положення про які розробляє і затверджує МОН.

У період між загальними зборами діє рада школи.

До складу ради школи обираються пропорційно представники (по 3 представника) від педагогічного колективу, учнів школи ІІ-ІІІ ступенів, батьків і громадськості, строк повноваження яких становить 3 роки.

Рада школи скликається її головою, засновником, а також членами ради, якщо за це висловилось не менше третини її складу, директором школи. Засідання ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів.

Рішення ради приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні її членів.

Рада  школи :

–   організовує виконання рішень загальних зборів;

–   погоджує робочий навчальний план та режим роботи школи;

–   розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти;

–   розглядає ініціативи щодо вдосконалення системи навчання і виховання учнів;

–   розглядає питання зміцнення матеріально-технічної бази;

– вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників        навчально-виховного процесу.

Члени піклувальної  ради школи обираються на загальних зборах. Склад піклувальної ради формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій,  навчальних закладів та окремих громадян.

Піклувальна рада вживає заходів до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази, залучення додаткових джерел фінансування школи, поліпшення умов для організації навчально-виховного процесу, стимулювання творчої праці педагогічних працівників.

 

V.    МАТЕРІАЛЬНО – ТЕХНІЧНА   БАЗА   ТА  ФІНАНСОВО – ГОСПОДАРСЬКА

ДІЯЛЬНІСТЬ   ШКОЛИ

87. Матеріально-технічну базу школи складають основні фонди  (будівлі, споруди, земля, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності), вартість яких відображено у балансі.

88. Майно школи є спільною власністю територіальних громад Валківського району, використовується виключно для виконання статутних цілей і завдань. Операції  по оренді, відчуженню майна школи проводяться виключно за рішенням районної  ради.

89.Фінансування школи здійснюється його засновником відповідно до встановленого         законодавством порядку.

90.Фінансово-господарська діяльність школи здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»  та інших нормативно-правових актів,  на основі  кошторису.

91. Джерелами  фінансування  школи є :

–         кошти державного бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування      загальної середньої освіти для забезпечення навчального процесу в обсязі, визначеному  Державним     стандартом загальної середньої освіти;

–         кошти, отримані за надання платних послуг;

–         доходи від реалізації продукції навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств,      від здачі в оренду землі, приміщень, споруд, обладнання;

–    кредити банків;

–         благодійні внески юридичних і фізичних осіб;

–         інші джерела, не заборонені законодавством.

Кошти школи, які повністю або частково фінансуються із бюджету, одержані від здійснення або на здійснення діяльності, не вважаються прибутком і   не оподатковуються.

92. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в школі визначається          законодавством та нормативно-правовими актами МОН та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядкований заклад. За рішенням засновника бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно або через централізовану бухгалтерію. Для організації своєї фінансової діяльності школа може мати свої рахунки у банку і всі фінансові та бухгалтерські операції здійснює через банк.

93.  Школа має право згідно із законодавством придбавати та орендувати необхідне обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, фінансувати за рахунок власних коштів заходів, що сприяють поліпшенню соціально-побутовий умов працівників школи.

94.  Звітність про діяльність школи ведеться відповідно до законодавства.

95. У школі створюється фонд загального обов’язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів бюджету в розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання, а також за  рахунок коштів, залучених з інших джерел.

 

VІ. М І Ж Н А Р О Д Н Е     С П І В Р О Б І Т Н И Ц Т В О

 

96. Школа за наявності  належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, відповідного фінансування має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін в рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

Школа має право відповідно до законодавства укладати договори  про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

97. Участь школи у міжнародних програмах, проектах, учнівському та педагогічному обміні здійснюється відповідно до законодавства.

 

VІІ. К О Н Т Р О Л Ь     З А     Д І Я Л Ь Н І С Т Ю    Ш К О Л И

 

98. Відносини школи із засновником будуються на засадах його підпорядкованості, підзвітності і підконтрольності.

99. Контроль за окремими сторонами діяльності школи здійснюють контролюючі органи у відповідності до законодавства України.

100.Основною формою державного контролю за діяльністю школи будь-якого типу і форми власності є державна атестація школи, яка проводиться не рідше ніж один раз на десять років у порядку, встановленому МОН.

101. Позачергова атестація проводиться, як виняток, лише за рішенням МОН за поданням органу громадського самоврядування школи або відповідного органу управління освітою.

102. Атестованій школі, що здійснює підготовку за рівнем базової або повної загальної середньої освіти, підтверджується право видачі документів про освіту державного зразка.

103. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) школи з питань, пов’язаних з навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність таких перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше як два рази на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною роботою школи, проводяться його засновником (власником) відповідно до законодавства.

 

 

VІІІ. РЕОРГАНІЗАЦІЯ І ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
СИДОРЕНКІВСЬКОЇ ЗОШ І – ІІІ СТУПЕНІВ

104. Створення, реорганізація та ліквідація  школи здійснюється відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України за рішенням засновника та в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

105. При реорганізації школи вся сукупність прав та обов’язків переходить до його правонаступника.

106.  При реорганізації чи ліквідації школи учням, які навчались в ній повинна бути забезпечена можливість продовження навчання відповідно до чинного законодавства.

107.  При реорганізації чи ліквідації школи працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства.

108. Школа вважається реорганізованою або ліквідованою з моменту виключення її з  державного реєстру.